Perheen vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi - perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat  edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Kenelle?

Perhearviointi on hyvä menetelmä kaikille perheille, joissa on lasten ja aikuisten välisiä toistuvia ja elämää rajoittavia konflikteja.

Perhearvioinnin kautta löydetään perheenjäsenten vahvuuksia ja rooleja perheessä, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä perheen toimivuudelle tulevaisuudessa.


Miten?

Perhearviointi on toimintamalli, missä työntekijä haastattelee perhettä.  Jotta tuloksia saadaan näkyväksi ja toimivaksi, tapaamisia on kymmenen - viikon tai kahden välein. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti perheen kotiin. Yksi tapaaminen kestää noin 1,5-2 tuntia ja sen aikana työntekijä haastattelee kaikkia perheen jäseniä sekä toisinaan antaa perhetehtäviä. Haastattelussa ja havainnoinnissa esiin tulevat asiat kirjataan yhteisesti perheen kanssa arviointilomakkeisiin.

Haastatteluissa työntekijä kysyy perheen taustoista ja luonteesta, järjestäytymisestä, liittoumista, tunne-elämästä ja kommunikoinnista, vanhemmuudesta, sopeutumiskyvystä sekä identiteetistä.

Perhearviointi ei arvioi suoraan asumiseen liittyviä asioita, työllisyyteen vaikuttavia seikkoja tai taloudellisen aseman vaikuttavuutta.  Perhearvioinnin pääpaino on sosiaalisessa toimivuudessa sekä perheen voimavarojen riittävässä ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Miksi?

Perhearviointi toimii silloin kun perheessä on ristiriitatilanteita ja perheen keskinäinen kommunikointi vaikeutuu. Kotona on tilanteita jossa vanhemmat eivät koe saavansa yhteyttä lapsiin, tai lapsi ei ymmärrä aikuisen ohjeita ja neuvoja tai niiden tarkoitusperää.  Perhearvioinnista on saatu paljon hyviä tuloksia. Perheissä on avun tarve vähentynyt ja perheen omatoimisuus lisääntynyt.

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi vahvistaa perhettä ja tukee perheen avointa vuorovaikutusta sekä voimistaa perheen tunnesiteitä.