Fokusoitu vakauttava pari- ja perheterapiamalli

Kaipaatteko läheisyyttä ja yhteyttä, jotka eivät ole jatkuvasti uhattuna?

Kaipaatteko levollisempaa, ennakoivampaa, rakentavampaa ilmapiiriä parisuhteeseenne?

Oletteko uupuneita paljoon puhumiseen ?

Olisiko sinulla valmiutta oppia havainnoimaan omaa osuuttasi parisuhteesi vuorovaikutuskuvioissa?

Olisitteko valmiit kokeilemaan harjoituksia hengitellen, liikkuen, kannatellen, kuunnellen, säädellen ?

Vakauttava pari-ja perheterapia on 6-16 tapaamiskerran (+ yksi tutustumiskerta) jakso tarjoaa säätelytaitoja parisuhteen vuorovaikutukseen. Jakson aikana annetaan teoriatietoa vuorovaikutuksen säätelystä.

Vakauttavn pari-ja perheterapian jaksolla paneudutaan puolisoiden/perheenjäsenten omien vuorovaikutushavaintojen jakamiseen, vakauttaviin harjoitusiin sekä yhteisiin keskusteluihin.

Harjoituksissa keskitytään esimerkiksi omien rajojen ja toisten rajojen tunnistamiseen ja hyväksyvän läsnäolon opetteluun, lohduttamiseen ja lohdun vastaanottamiseen, kannatteluun ja kannatelluksi tulemisen kokemuksiiin, äänen voimakkuuden säätelyyn, hellittävän hengityksen harjoitteluun. Harjoituksia kestoltaan vain muutamia minuutteja kerrallaan. Harjoitukset kirjataan mukaan, jotta ne voi muistaa paremmin.

Valmius harjoitusten toistaminen ja vuorovaikutuksen havannointiin tapaamisten välillä on tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi.

Käytännön järjestelyt;

Ensimmäinen sovittu aika on tutustumiskäynti, jolloin voitte miettiä haluatteko sitoutua tähän prosessiin.

Jakso koostuu tämän jälkeen 6-16 tapaamskerrasta, 90 minuuttia per kerta. Tapaamiset ovat alkuun tiiviimmin harventuen loppua kohti.

Terapeutti antaa kuuden ensimmäisen tapaamisen ajat etukäteen puolisoiden/perheen on tärkeää arvioida, onko sitoutuminen työskentelyyn mahdollista. Jakso käynnistyy kun työskentelyyn sitoudutaan. Peruutus tai ajan siirto puolin ja toisin vain erittäin painavasta syystä.

Jokaisessa tapaamisessa jaetaan kokemuksellista palautetta tapaamisen lopulla.

Fokusoidussa vakauttavassa pari-ja perheterapian mallissa yhdistetään perhe-ja pariterapiaa, traumaterapiaa, kiintymyssuhdeterapiaa, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian sekä neurotieteiden teorioita ja menetelmiä.

Vakauttavassa pari-ja perheterapiassa keskitytään parin tai perheen vuorovaikutuksen hankaliin hetkiin ja niiden ennakointiin, pysäyttämiseen ja vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin.