Koira-avusteinen tunnekasvatus

Koira-avusteisen tunnekasvatuksen tavoitteet voivat olla mm.

Itsetuntemuksen lisääntyminen

Kyky omien tunteiden tunnistamiseen, tietoisuus omista voimavaroista, vahvuuksista ja haasteista sekä omasta kehollisuudesta, realistinen käsitys omista kyvyistä - ja kaikkeen tähän perustuva itseluottamus.

Itsehallinnan lisääntyminen

Kyky käsitellä ja hallita omia tunnetiloja niin, että ne auttavat suoriutumaan kulloisistakin tehtävistä ja haasteista. Realististen valintojen tekeminen ja tavoitteiden asettaminen sekä sitkeä eteneminen kohti tavoitteita. Epäonnistumisten ja vaikeuksien kestäminen, henkilökohtaisen siedettävän epämukavuusalueen kasvattaminen.

Ongelmanratkaisutaitojen vahvistuminen

Looginen ajattelu, strategioita ja erilaisia lähestymistapoja pulmatilanteisiin sekä toiminnan suunnittelutaitoja.

Empatian vahvistuminen ja sosiaalisen tilannetajun lisääntyminen

Toisten tunnetilojen tunnistaminen, kyky asettua muiden asemaan ja toisten ihmisten tunnetilojen ja erilaisten näkökulmien huomioiminen.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen

Kyky käsitellä omia ja toisten tunteita ihmissuhteissa sekä kyky rakentaa ja ylläpitää terveitä, palkitsevia ihmissuhteita ja voimaa vastustaa negatiivista ryhmäpainetta.

Vastuun ottaminen omasta toiminnasta

Oman toiminnan realistinen arviointi ja siihen perustuvien päätösten tekeminen muita kunnioittaen sekä vastuun kantaminen itse tehdyistä valinnoista. Kyky vaikuttaa omaan ajatteluun sekä tunnistaa, milloin aikaisemmat kokemukset vaikeuttavat omaa objektiivisuutta.

Ilon tuntemusten ja leikillisyyden vahvistuminen

Vahvistavia ja korjaavia kokemuksia välittämisestä, huolenpidosta, luottamuksesta, rehellisyydestä ja aitoudesta. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta

Jokaisen nuoren/lapsen kohdalla tehdään suunnitelma ensimmäisen käyntikerran jälkeen.